Polityka prywatności

Zapewniamy ochronę prywatności co najmniej na poziomie odpowiadającym standardomokreślonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronyosób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”), ustawiez dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.),ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.),a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn.zm.). Dane będą przetwarzane w czasie, w którym można wnieść reklamację lub pozew,a także w okresie, przez który Administrator jest zobowiązany do przetwarzania danych napodstawie ustaw. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszychproduktów i usług przetwarzamy do momentu, aż Klient zgłosi sprzeciw wobec ichprzetwarzania w tym celu.

1.1. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie https://prospecting.sellwise.pl (zwanej dalej:„Serwisem”). Została ona stworzona i przyjęta przez SELLWISE Szymon Negacz. Administratorem danych osobowych jest SELLWISE Szymon Negacz z siedzibą w Gliwicach(44-121) przy ul. Mieszka I 14/2.


1.2. Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do:


1.2.1. Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO przez czas trwania umowy i co momentu upływu terminów do dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania skargi reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO.


1.2.2. Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności do czasu prawomocnego zakończenia postępowań, w tym postępowania egzekucyjnego.


1.2.3. Kontaktu i odpowiedzi na zadawane pytania.


1.2.4. Celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwalanam usprawnić prowadzoną działalność, do czasu posiadania innej podstawy prawnej przetwarzania danych. W przypadku utracenia podstawy, dane ulegają anonimizacji.


1.2.5. Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.


1.2.6. Prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, aż do wzniesienia sprzeciwu. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, to również dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług, z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu jej wycofania bądź wniesienia sprzeciwu, w zależności które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze.


1.2.7. Prowadzenia pomiarów i ulepszania świadczonych usług.

1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w Serwisie internetowym.

Odwiedzając nasz Serwis dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie.


2.1. Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez Serwis: anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw.logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego.


2.2. Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu statystycznym, korzystając z rozwiązania standardowego Google Analytics. Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Polityka prywatności Google znajduje się pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.


2.3. Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.


2.4. Dane gromadzone przez Serwis to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie.


2.4.1. W celu wysłania zgłoszenia na Warsztat, Użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania, uzupełnić formularz kontaktowy poprzez jego wypełnienie podając dane imię, nazwisko, adres mailowy, NIP firmy, numer telefonu oraz liczbę uczestników na Warsztacie. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny, w każdym zaś razie nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.


2.5. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy przesłać wniosek na adres kontakt@sellwise.pl

2. Dane zbierane o użytkownikach w Serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika

3.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.


3.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


3.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu SELLWISE Szymon Negacz z siedzibą w Gliwicach (44-121), ul. Mieszka I 14/2.


3.4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;


3.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


3.6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania

ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika

ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub

regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


3.7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania(przeglądarki internetowej).


3.8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Dane osobowe Użytkowników w związku z przechowywaniem plików cookies są profilowane (na podst. Art. 4 pkt. 4 RODO).

3. Pliki Cookies i sposób ich wykorzystywania

4.1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”).


4.2. Serwis wykorzystuje technologie i procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

4. Zabezpieczenia

5.1. Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardówochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razemUżytkownik zostanie poinformowany o zmianie w informacji przesłanej na adres mailowy,jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w ten sposób.

5. Zmiany w polityce prywatności

Zgodnie z RODO – Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z 27.04.2016 Użytkownikowi przysługuje prawo do:

6. Prawa wynikające z RODO

  • usunięcia swoich danych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • bycia anonimowym,
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • poprawiania swoich danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych,
  • bycia powiadomionym o wycieku danych.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.Zgodnie z art. 4 pkt. 4 RODO dane mogą być profilowane.

7. Kontakt z administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości

7.1. Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: kontakt@sellwise.pl. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.


7.2. W przypadku nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia naruszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.